Schválení střednědobého výhledu rozpočtu

Zastupitelstvo města Teplice na svém zasedání dne 14.12. 2020 Usnesením ZM č. 104/20 bod 1) schválilo navrhovaný rozpočet a stanovilo závazné ukazatele rozpočtu na ro 2021.

Provozní náklady:   rok 2021           rok 2022         rok 2023

                                   518 000,-           518 000,-         518 000,-

     z toho:  voda             95 000,-           95 000,-            95 000,-      

                 plyn                230 069,-        230 069,-        230 069,-   

                el. energie      117 000,          117 000,-         117 000,-

Osobní náklady:          7 212 000,-      7 212 000,-       7 212 000,-

z toho na platy              5 2100 00,-       5 210 000,-      5 210 000,-

odpisy dlouhod. majet.        56 676,-          56 676,-          56 676,-

Náklady celkem:         7 730 000           7 730 000,-      7 730 000,-   

Výnosy :           

vlastní a tržby                  440 000,-         440 000,-            440 000,-

příspěvek zřiz. na provoz   950 000,-          950 000,-         950 000,-  

dotace z jiných veřej. rozpoč. 7 290 000,-  7 290 000,-       7 290 000,-

Výnosy celkem:                7 730 000,-         7 730 000,-     7 730 000,-