Znovuzprovoznění MŠ

 

Od 11. 5. 2020 od 6.00 hod. je opět zahájen provoz v mateřské škole (je omezen na tři třídy z důvodu nepřítomnosti některých učitelek, spadajících do rizikové skupiny a probíhat bude se zvýšenými hygienickými opatřeními).

Po cestě do MŠ- doprovod i dítě musí mít roušku a dodržet odstup od ostatních, kteří jsou na cestě do MŠ alespoň 2 metry. I před budovou MŠ je potřeba dodržovat 2 metrové odstupy.

Děti budou předávány pověřenému zaměstnanci školy u hlavního vstupu do budovy-

- nejprve zákonný zástupce předá zaměstnanci podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde, nebo si jej vyplní před budovou, kde mu bude poskytnut). Bez tohoto prohlášení nebude dítěti umožněn vstup do MŠ.

- proběhne změření teploty dítěte a vizuální kontrola jeho zdravotního stavu (kašel, rýma, spojivky….), pokud se u dítěte objeví v průběhu dne nějaký známý příznak COVID- 19, dítě bude izolováno a obratem bude informována KHS a zákonný zástupce, který si dítě ihned vyzvedne z MŠ (po uzdravení dítěte předloží zákonný zástupce potvrzení o negativním testu na koronavirus). Z tohoto důvodu je nutné, aby každé dítě mělo svou roušku, kterou bude mít uloženou v igelitovém sáčku a kterou bude muset povinně použít, jakmile se u něj, u jiného dítěte nebo zaměstnance objeví jakýkoliv příznak COVID 19 a to do té doby, dokud nebude  známý zdravotní stav indisponované osoby. Stejně tak roušku použije v případě procházky po veřejných místech

- dítě do MŠ bude předávat vždy zákonný zástupce, který každý den podepíše, že se předešlého dne nedostal nikdo z rodiny do styku s osobou, u které se projevily příznaky COVID nebo osobou, která má nařízenou karanténu a že dítě nejeví žádné známky onemocnění

 

Kromě zaměstnanců a dětí nebude mít žádná jiná osoba do budovy přístup.

 

Zákonní zástupci, kteří dítě do MŠ nedají ani jeden den v měsíci, nebudou hradit úplatu za vzdělávání, ostatní uhradí v plné výši

 

Zaměstnanci se budou v budově pohybovat s ochrannými prostředky (roušky, štíty, rukavice)

 

Provoz:

 

- děti budou ve skupinách max. po 15

- apelujeme na zodpovědnost rodičů- pokud zvažujete umístit dítě do MŠ, berte v úvahu rizikové faktory, které se vyskytují ve Vaší rodině a vzhledem k nim riziko- (přenos virového onemocnění COVID- 19 dítětem navštěvujícím MŠ na osoby s těmito rizikovými faktory):

   - osoby nad 65 let

   - chronické onemocnění dítěte nebo v rodině

   - chronické onemocnění plic, srdce, cév, hypertenze

   - porucha imunitního systému

   - diabetes mellitus

   - chronické onemocnění ledvin

   - onemocnění jater

 

Zdůvodnění těchto opatření:

- rizikové pro přenos koronaviru jsou přímé kontakty mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a pedagogy

- některé děti nemají osvojeny základy hygieny- často potřebují pomoc jiné osoby (používání kapesníku, toalety, mýdla, převlékání…)- zaměstnanci přicházejí do styku s tělními výměšky dětí- možnost kontaminace

- děti se dotýkají společných hraček a mnohdy i nevědomky přiloží hračky a předměty na ústa apod., nelze zajistit, že k tomuto chování a jednání nedojde.

- nelze zajistit bezpečnou vzdálenost dětí od sebe, děti jsou v přímém kontaktu

- zajištění metrových vzdáleností lehátek při spánku nebo odpočinku dětí

 Všechny děti s povinným předškolním vzděláváním, které nebudou MŠ navštěvovat, budou omluveny.

 OČR- sledujte informace na ČSSZ.

Děti, které nebudou do MŠ docházet ani jeden den v měsíci, nebudou z rozhodnutí ředitele hradit úplatu za vzdělávání (školné). Ostatní děti, které budou docházet, uradí úplatu v plné výši.

Provoz bude přizpůsobován aktuální situaci či nařízením.

Zatím Vám všem děkuji za zodpovědné jednání.

Hana Syblíková, ředitelka MŠ