Mateřská škola, Hlávkova 1454, Teplice 

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Mateřská škola Hlávkova 1454, Teplice, prostřednictvím ředitelky MŠ, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou od školního roku 2020/2021 přijaty děti s těmito registračními čísly: 

2- přijato, 4- přijato, 6- přijato, 8- přijato, 12- přijato, 16- přijato, 28- přijato, 29- přijato, 31- přijato, 33- přijato, 38- přijato, 39- přijato, 42- přijato, 43- přijato, 44- přijato, 51- přijato, 52- přijato, 53- přijato, 54- přijato, 55- přijato, 56- přijato, 57- přijato, 58- přijato, 69- přijato.

 

Podle ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí nabýví právní moci dnem následujícím po uplynutí 15 dnů ode dne doručení, resp. zveřejnění seznamu přijatých dětí.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU

PROTI TOMUTO ROZHODNUTÍ LZE PODAT ODVOLÁNÍ VE LHŮTĚ 15 DNŮ ODE DNE JEHO DORUČENÍ (ZVEŘEJNĚNÍ) ROZHODNUTÍ. ODVOLÁNÍ SE PODÁVÁ PROSTŘEDNICTVÍM ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY, HLÁVKOVA 1454, TEPLICE A ROZHODUJE O NĚM KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE, ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY.

V Teplicích dne 21.5. 2020                                                    Mgr. Hana Syblíková, ředitelka školy